הרשם בעזרת
חשבון פייסבוק
מלא פרטים אישיים למשתתף -
פרטים אישים
מידע נוסף
אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
  1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
  2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת ,העירייה ,המועצה ,או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ ,במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
  3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
מאשר קבלת מייל/מסרון תקופתי בנושאי ספורט מחברת 4 ספורט
הוסף פרטים אישיים לרשימת לפרופילים נבחרים