תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 36
95%
מגדר
149 / 135
91%
כללי
406 / 376
93%