תוצאה
קטגוריה
38 / 15
40%
מגדר
38 / 15
40%
כללי
38 / 15
40%
swim 6/38
T1
bike 23/38
T2
run 4/38