תוצאה
קטגוריה
38 / 14
37%
מגדר
38 / 14
37%
כללי
38 / 14
37%
swim 7/38
T1
bike 16/38
T2
run 10/38