תוצאה
קטגוריה
36 / 36
100%
מגדר
45 / 45
100%
כללי
45 / 45
100%
קיצר אפניים
הערות
Swim 46/45
T1
Bike 44/45
T2
Run 44/45