תוצאה
קטגוריה
36 / 24
67%
מגדר
45 / 31
69%
כללי
45 / 31
69%
Swim 32/45
T1
Bike 31/45
T2
Run 35/45