תוצאה
קטגוריה
36 / 22
62%
מגדר
45 / 29
65%
כללי
45 / 29
65%
Swim 31/45
T1
Bike 32/45
T2
Run 29/45