תוצאה
קטגוריה
36 / 16
45%
מגדר
73 / 25
35%
כללי
73 / 25
35%
לא זינק במקצה הנכון
הערות
Swim 68/73
T1
Bike 23/73
T2
Run 69/73