תוצאה
קטגוריה
36 / 14
39%
מגדר
73 / 21
29%
כללי
73 / 21
29%
Swim 4/73
T1
Bike 21/73
T2
Run 31/73