תוצאה
קטגוריה
36 / 16
45%
מגדר
45 / 22
49%
כללי
45 / 22
49%
Swim 12/45
T1
Bike 18/45
T2
Run 24/45