תוצאה
קטגוריה
36 / 15
42%
מגדר
45 / 21
47%
כללי
45 / 21
47%
Swim 30/45
T1
Bike 21/45
T2
Run 17/45