תוצאה
קטגוריה
36 / 14
39%
מגדר
45 / 20
45%
כללי
45 / 20
45%
Swim 15/45
T1
Bike 9/45
T2
Run 26/45