תוצאה
קטגוריה
36 / 13
37%
מגדר
45 / 19
43%
כללי
45 / 19
43%
Swim 27/45
T1
Bike 23/45
T2
Run 6/45