תוצאה
קטגוריה
36 / 9
25%
מגדר
73 / 13
18%
כללי
73 / 13
18%
Swim 20/73
T1
Bike 18/73
T2
Run 11/73