תוצאה
קטגוריה
36 / 4
12%
מגדר
73 / 7
10%
כללי
73 / 7
10%
Swim 10/73
T1
Bike 10/73
T2
Run 6/73